Standardvilkår


Formål

Avtalens formål er å regulere Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med levering av kassesystemet DUELL.

Avtalevilkårene gjelder både ved salg av Kassesystemet DUELL og ved leasing/leie av Kassesystemet DUELL.

Regulering av avtalen

Avtalen mellom partene skal gjøres i egen avtale i form av kontrakt og/eller akseptert tilbud i tillegg til følgende avtalevilkår.  Ved eventuelle motstrid mellom Avtalen, muntlige avtaler og/eller informasjon på Leverandørens hjemmeside, går avtaleteksten foran både muntlige avtaler og informasjon på hjemmesiden.

Hva skal leveres

I henhold til denne Avtale skal Leverandøren sikre Kunden tilgang  (ved kjøp eller leie) til utstyr som beskrevet i Avtalen, samt de funksjoner slik det er beskrevet i Avtalen. DUELL «tjenesten» er en kassesystem som krever internettilgang. Systemer vil forandres, utvides og oppgraderes ihht intern utviklingsplan, og kunden vil alltid være oppgradert til siste versjon.

Omfang

Avtalen gir Kunden en ikke-overførbar og definert rett til å bruke tjenesten i sin virksomhet i avtaleperioden. Abonnementet omfatter tilgang og bruksrett til tjenesten. Kunden gis tilgang til tjenesten gjennom en unik innlogging.

Som integrert del av tjenesten og Kassesystemet DUELL inngår det funksjoner som faktureres per forbruk. Eksempelvis SMS-funksjon  som blant annet gir Kunden anledning til utsendelse av informasjon om kundemeldinger etc. For bruk av denne tjenesten betaler Kunden til Leverandøren per forbruk ihht den til en hver tid gjellende prisliste. Leverandøren kan fakturere Kunden for Kundens bruk av denne tjenesten etterskuddsvis hver måned.

Abonnementet gir kunden rett til å benytte tjenesten med det antall brukere og kassepunkt som det betales for. Med brukere menes det/de personer individ som av Kunden får rett til å benytte den aktuelle tjenesten til kundnens egne interne virksomhet. Antall brukere kan Kunden selv regulere gjennom bruk av programvaren, og ved skriftlig kontakt med Leverandøren.

Leverandørens rettigheter

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre på tjenesten og systemkrav for fremtidige versjoner av tjenesten, samt oppdatere tjenesten uanmeldt når en nyere versjoner er tilgjengelige.

Leverandøren kan har mulighet til å utføre arbeid på Kundens forespørsel, og fakturere Kunden for dette etter gjeldende prislister, i tilfeller der arbeidet faller utenfor Leverandørens forpliktelser. Slikt arbeid faktureres per påbegynte time.

Leverandørens forpliktelser

Leverandøren forplikter seg til

 • å levere avtalt utstyr og tilrettelegge for leveranse av tjenesten til kunden.
 • å gi inntil 2 timers opplæring i intallasjon og bruk av utstyr og tjenesten i forbindelse med etablering.
 • å lagre og oppbevare data i henhold til kassesystemloven.
 • å ta imot meldinger om feil og support, og leverandøren skal være tilgjengelig i alminnelig arbeidstid på hverdager fra kl. 09.00 til kl. 16.00 for å svare på de spørsmål og løse de problemer som måtte oppstå i forbindelse med bruk av kassesystemet. Ved support benyttes epost eller telefon som angitt på leverandøren hjemmesider under “support”.

Alle tiltak fra Leverandøren skal står i rimelig forhold til abonnementsavgiften.

Begrensninger hos leverandøren

Leverandørens forpliktelser omfatter ikke

 • ansvar for indirekte tap som skyldes tekniske feil i tjenesten eller utstyr.
 • å gi instruksjoner eller opplæring til Kunden og hans ansatte/brukerne om informasjon som allerede er tilgjengelig i tjenestens dokumentasjon, hjelpetekster, på internett eller i andre medier tilgjengeliggjort for kunden.
 • å hjelpe med feil forårsaket av feilaktig bruk eller lignende, herunder også tiltak utført av andre enn leverandørens personale eller representanter på direkte oppdrag for leverandøren.
 • å hjelpe med feil som skyldes produkter koblet til tjenesten, herunder koblet til via webservice/api eller fysisk koblet sammen.
 • å hjelpe med problemer som oppstår på grunn av svak eller fraværende internettilgang.
 • å tilbakestille kundens data.

Om kunden likevel tilbys de nevnte tjenester, kan leverandøren fakturere kunden for medgått tid. Det samme gjelder for andre tjenester som Kunden bestiller. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil, mangler eller annen form for systemsvikt som skyldes etterfølgende endringer i tilknyttet regnskapsprogram foretatt av ekstern(e) leverandør(er) av regnskapsprogram o.l., og som medfører at integrasjonen med kassesystemet ikke fungerer som forutsatt på det tidspunkt da Kunden inngikk Avtale med Leverandør.

Kundens forpliktelser

Kunden forplikter seg til

 • å betale abonnementsavgiften innen forfallsdato.
 • å forsikre seg om at alt innhold som lagres i tjenesten følger gjeldende lover og bestemmelser, ikke strider mot god etikk og moral eller på annen måte kan oppfattes støtende, obskønt, diskriminerende eller uanstendig.
 • å bruke tjenesten på en ansvarsfull og forsvarlig måte, og til de formål det er lagd til.
 • å utpeke en kontaktperson som skal ha tilstrekkelig kunnskaper om tjenesten og bruken av denne. Kontaktpersonen skal være godt kjent med bruk av datamaskiner og digitale verktøy, og er ansvarlig for at ansatte bruker tjenesten i henhold til de instrukser, rutiner og metoder som er presentert av Leverandøren eller systemleverandørene.
 • å følge de instruksjoner som gis om i tjenesten for riktig bruk.
 • å være ansvarlig for det som registreres på tjenesten og bestilles i tjenesten med kundens unike innlogging.
 • å følge de systemkrav som tjenesten krever.
 • gi melding til Leverandøren uten ugrunnet opphold om feil, mangler eller annet ved tjenesten etter denne Avtalen som har betydning for Leverandørens forpliktelse.
 • å holde leverandøren løpende orientert om endringer i selskapsinformasjon, eierforhold og økonomiske utsikter som kan være av betydning for oppfyllelse av denne avtalen.
 • å ha tilstrekkelig internett linje/kapasitet.

Begrensninger for tjenesten

Den mengden data som lagres i tjenesten skal være rimelig for en ordinær drift. I tjenesten inngår 100.000 salg per kalenderår. Overskrides dette antallet kan et utvidet antall salg avtales mot et pristillegg.

Avtaleperiode

Avtaleperioden er 60 måneder fra den dato som kommer først av oppstartdato og signeringsdato i avtalen. Abonnementet forlenges automatisk for ny periode på 36 måneder, med mindre avtalen sies opp før dette tidspunktet i henhold til punktet om oppsigelse nedenfor.

Oppsigelse

Skriftlig oppsigelse må være mottatt av Leverandøren tidligere enn 6 måneder før utløpet av gjeldende avtaleperiode. Når avtalen opphører, er Kunden pliktig til å betale alle avgifter som har tilkommet i avtaleperioden. Dersom avtalen opphører i inneværende avtaleperiode, skjer ingen tilbakebetaling av den på forskuddbetalte avgiften.

Oppsigelsen må skriftlig signeres av person med signaturrett hos Kunden, alternativt den som er oppgitt som kontaktperson i henhold til punktet Kundens forpliktelser ovenfor.

Forsinket betaling

Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17.desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.
Om vederlag forblir ubetalt etter betalingspåminnelse er utsendt, kan Leverandøren sperre Kundens tilgang til tjenesten frem til full betaling er mottatt og registrert hos Leverandøren. Leverandøren kan fakturere Kunden et rimelig gebyr for gjenåpning.

Heving

Leverandøren kan ved forsinket betaling heve Avtalen dersom Kundens kontraktsbrudd er vesentlig. Ved heving opphører Kundens rettigheter til leveransen etter denne avtalen. Leverandøren skal ha krav på vederlag fra Kunden i den grad og tid som Kunden benytter seg av leveransen/tjenesten.

Erstatning

Leverandøren kan kreve erstatning for tap som følge av Kundens mislighold av avtalen eller bruk i strid med avtalen.

Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlag skal betales av Kunden på forskudd. Det er Leverandørens ansvar å utstede faktura og oversende denne til Kunden i elektronisk eller skriftlig form. Leverandøren står fritt til å ta betalt for et rimelig faktureringsgebyr/termingebyr. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre prisen for selve abonnementet for kommende perioder. Prisendringer skal varsles minst 30 dager på forhånd, og varsles på Leverandørens hjemmesider gjennom ordinær endring i prislistene.

All prisinformasjon fra leverandør til kunde er NOK eks mva om ikke annet er nevnt.

Annet

 • Kunden aksepterer at leverandøren kan omtale Kunden som bruker av Kassesystemet DUELL for generell markedsføring med mindre kunden skriftlig, f.eks. per e-post har reservert seg mot dette på forhånd.
 • Leverandøren har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til et annet selskap innenfor samme bransjen, eller selskap med lignende eierstruktur som leverandørens.
 • Leverandørs standardvilkår fremgår på Leverandør sin hjemmeside og gjelder som generelle bestemmelser for Leverandør sine avtaler.
 • Leverandør kan som sikkerhet for oppfyllelse av krav etter denne avtale inngå egen avtale om garanti, kausjon e.l.

Force majeure

Partenes forpliktelser gjelder med forbehold om hendelser utenfor partenes kontroll, som f.eks. krig, arbeidskonflikt, sabotasje, brann, innbrudd eller lignende, som umuliggjør for parten å fullføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.